L'Exhortation postsynodale « Vita consecrata": un document exceptionnel

Noëlle Hausman s.c.m.
L'exhortation postsynodale Vita consecrata (25 mars 1996) contient, en sa première Partie, plus d'une avancée doctrinale sur l'origine évangélique de cette forme de vie, les trois conseils, la consécration, le charisme fondateur, entendus à la lumière de la Transfiguration. La deuxième Partie laisse ouvertes plusieurs questions qui relèvent davantage d'une ecclésiologie de communion. La troisième décrit le champ missionnaire qu'elle voit s'étendre à partir du domaine de l'éducation jusqu'à la quête universelle de Dieu. En conclusion, la vie consacrée est comparée au parfum de Béthanie, précieux dans sa gratuité. Un document exceptionnel par sa capacité d'inspirer la pensée et de renouveler l'action.
L'Exhortation postsynodale « Vita consecrata": un document exceptionnel

newsletter


the review


La NRT est une revue trimestrielle publiée par un groupe de professeurs de théologie, sous la responsabilité de la Compagnie de Jésus à Bruxelles.

contact


Nouvelle revue théologique
Boulevard Saint-Michel, 24
1040 Bruxelles, Belgique
Tél. +32 (0)2 739 34 80